سرویس های نا محدود

ماهیانه - تومان حجم ترافیک نوع سرویس ردیف
12،100 نامحدود 128KB 1
24،800 نامحدود 512KB 2
46،400 نامحدود 1MB 3

سرویس های محدود :
هزینه هر گیگا بایت اضافه 5300 تومان می باشد

ماهیانه - تومان حجم ترافیک نوع سرویس ردیف
7،100 1Gig up to 512 Kb 4
15،300 3Gig up to 512 Kb 5
24،300 5Gig up to 512 Kb 6
34،800 10Gig up to 512 Kb 7
56،100 20Gig up to 512 Kb 8
83،600 30Gig up to 512 Kb 9
97،000 45Gig up to 512 Kb 10
9،000 1Gig up to 1Mb 11
19،300 3Gig up to 1Mb 12
29،500 5Gig up to 1Mb 13
43،900 10Gig up to 1Mb 14
77،200 20Gig up to 1Mb 15
106،200 30Gig up to 1Mb 16
128،600 45Gig up to 1Mb 17
211،100 100Gig up to 1Mb 18
11،400 1Gig up to 2Mb 19
23،000 3Gig up to 2Mb 20
52،000 10Gig up to 2Mb 21
100،000 20Gig up to 2Mb 22
130،000 30Gig up to 2Mb 23
370،000 200Gig up to 2Mb 24
Designed ByEhsan Jahangiri